The Goddess Journal – Danielle Noel

595,00 kr kr

Vakker journal som kan brukes som dagbok både med og uten orakel/tarot kort.

Kun 1 på lager

Vipps

Beskrivelse

Hun med tusen navn

Innrammet av krystallklart vann og blomstertilbud – denne ikoniske gudinnen er en bærer av kjærlighet og nåde. Illustrert med symboler i hengivenhet til Moder-energien.
Denne mystiske figuren bærer også gribbhodeplagget til gudinnen Mut, som lenge har vært assosiert med Isis.
Great Mother Isis er kjent som den feminine arketypen for skapelse, helbredelse, magi og fruktbarhet og har blitt identifisert med mange navn gjennom tidene.
Hun er mest kjent i dag under sitt greske navn, Isis; men de gamle egypterne kjente henne som Aset eller Eset.
Navnet hennes kan oversettes til “Queen of the Throne”, blant hennes mange berømte titler.
Det antas av noen at dette bildet faktisk er det smilende ansiktet til dronning Cleopatra i det lysende regaliet til kjære Aset.

Denne journalen er laget for de som føler en dyp forbindelse med energien til gudinnen og magien i læren deres.
Dette dekselet er også designet for å bidra til å løfte og støtte den hellige veien til selvrefleksjon gjennom en hilsen fra det varme og milde smilet til Gudinnen.

Denne boken inkluderer:

– Et mykt ytre av roseblad
– Et bånd for å merke sidene dine
– En full fargeopplevelse
– Et solid innbundet omslag med vakker gullfolie foran og bak
– Holografisk forgylling som skinner med regnbuelys
– 300 sider – et lengre format enn de fleste tidsskrifter – dette er designet med vilje, for alle oss som elsker magiske grimoirer
– Oracle/Tarot-spredningsmeldinger som kan kobles til orakelsidene innenfor
– En 9 x 7,25 tommers ramme

Dette tidsskriftet inneholder også tre hovedsider som går igjen gjennom hele boken. Disse kan fylles ut i ditt eget inspirasjonstempo og er ikke ment å følge noen kronologisk rekkefølge.
Hver mal er vevd sammen som en varm og støttende beholder for hvordan musen din reiser hver dag.

Disse inkluderer:
– Stiplede sider for alle dine ord, refleksjoner og uttrykk.
– 6-korts orakel/tarot-spredningssider som du kan fylle ut med avlesningene dine.
– Reflekterende oppfordringer til når en liten retning er ønsket.

Om kjærligheten som gikk inn i denne journalen
De guidede sidene og detaljene i denne boken er spesialdesignet med den hensikt å bringe en lidenskap for journalføring inn i ett støttende rom – for å hjelpe til med å vekke fantasien og gi næring til drømmene dine.
Gjennom hele boken er det også sprut av kunstverk for å farge sansene dine og berolige hjertet ditt.

 

She of a thousand names

Framed within crystalline waters and floral offerings – this iconic Goddess is a bearer of love and grace. Illustrated with symbols in devotion to the Mother energy. This mysterious figure also wears the vulture headdress of the Goddess Mut, which has long been associated with Isis. Great Mother Isis is known as the feminine archetype of creation, healing, magic and fertility and has been identified with many names throughout time. She is most commonly known today by her Greek name, Isis; however the ancient Egyptians knew her as Aset or Eset.  Her name translates into “Queen of the Throne”, amongst her many celebrated titles. It is believed by some that this image is actually the smiling visage of Queen Cleopatra in the luminous regalia of dear Aset. This journal has been formed for those who feel a deep connection with the energy of the Goddess and the magic of their teachings.  This cover has also been designed to help uplift and support the sacred path of self-reflection through a greeting of the warm and gentle smile of the Goddess.

This book includes:

– A rose petal soft exterior

– A ribbon to mark your pages

– A full-colour experience

– A sturdy hardcover with beautiful gold foiling on the front and back

– Holographic gilding that shines with rainbow light

– 300 pages – a longer format than most journals – this is designed intentionally, for all of us who love magical grimoires

– Oracle/Tarot spread prompts that can connect to the oracle pages within

– A 9 x 7.25 inch frame

This journal also includes three main pages that repeat throughout the book. These can be filled in at your own pace of inspiration and are not meant to follow any chronological order.

Each template is woven together as a warm and supportive container for however your muse travels each day. 

 

These include:

– Dotted-lined pages for all of your words, reflections and expressions.

– 6-card oracle/Tarot spread pages for you to fill in with your readings.

– Reflective prompts for when a little direction is desired.

 

About the love that went into this journal

The guided pages and details of this book have been specially designed with the intention of bringing a passion for journalling into one supportive space – to help awaken your imagination and nourish your dreams.

Throughout the book are also splashes of artwork to colour your senses and soothe your heart.

 

Brand

Danielle Noel

Kort til ...